about

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม”   โดยมีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้าน ICT เป็นฐานการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้กอปรด้วย “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” เพื่อที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ที่สำเร็จการศึกษาออกสู่สังคมและทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาตินำมาซึ่งความภาคภูมิใจอย่างแท้จริง
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้  ICT ทั้งในด้านการเรียนการสอน การดำเนินงาน และการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงระบบ ICT อย่างเต็มประสิทธิภาพ  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาทางด้าน ICT พ.ศ.2550-2554 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย  ICT แห่งภาคตะวันออก  โดยภาพรวมของ ส่งเสริมแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยทางด้าน  ICT  มีดังนี้  

          อย่างแรก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ SPUC Net  ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 30 ล้านบาท ให้มีเสถียรภาพ น่าเชื่อถือในการทำงาน และมีความมั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงระบบเครือข่ายได้คลอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อการรองรับการเรียนการสอน   และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
          อย่างที่สอง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ ICT  เพื่อการดำเนินการด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการวิจัย มีนโยบายดำเนินการสร้างสิ่งแวดล้อมทางด้านการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบ ICT ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมไปถึงการสร้างระบบการบริหารจัดการฐานความรู้ภายในมหาวิทยาลัย
          อย่างที่สาม  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน ICT ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ โดยพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT อยู่ในระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยได้วางแผนการนำระบบ  e-Learning เข้ามาช่วยทางด้านการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนเสริมนอกชั้นเรียน และการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้เรียนจะอยู่ที่ใดก็ได้ ก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างตลอดเวลา
          อย่างที่สี่  การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการให้ความรู้และบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้าน ICT ร่วมกัน

          ดังนั้นในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้พัฒนาความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องสมุดให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเล็งเห็นประโยชน์ในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา จึงได้ดำเนินการมอบเครื่อง Netbook ให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ให้เกิดความชำนาญ สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning  และได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องในการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่อง Netbook มีความคล่องตัวสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดน้ำหนักที่นักศึกษาสามารถนำพกติดตัวในการเดินทาง และนำไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างสะดวก


about
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9,0-3827-6591(อัตโนมัติ) โทรสาร 0-3874-3700 e-Mail spuc@east.spu.ac.th