ฐานข้อมูลวิจัย

ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ

 E-Book Collection  

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท OCLC Online Computer Libray Center Inc. รวบรวมสิ่งพิมพ์ฉบับเต็มของหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในสหสาขาวิชา จำนวน 3,731 รายชื่อ

 Thesis / Dissertation

Proquest Digital Dissertation ฐานข้อมูลสาระสังเขปครอบคลุมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและโท สาขาวิชาต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ตั้งแต่ปี 1977 ถึงปัจจุบัน กว่า 2.7 ล้านรายการ มีPreview และดูได้ฟรีจำนวน 24 หน้า

 
Thai Thesis Online รวบรวมรายชื่อและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยไทยทั่วประเทศ

ThaiLis Digital Collection (TDC) ฐานข้อมูลฉบับเต็มและสาระสังเขปของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประเทศไทย (ThaiLis) รวบรวมวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศ

 ฐานข้อมูลธุรกิจ นิเทศศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ การศึกษา

Academic Search Complete ฐานข้อมูลฉบับเต็มและสาระสังเขปสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีดรรชนีหรือสาระสังเขปบทความวารสาร 8,500 ชื่อ บทความวารสารฉบับเต็ม (Full Text) 4,600 ชื่อ และสารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ. 1975

UserID: sripatum Password: spu

 ฐานข้อมูลกฎหมาย 

HeinOnline ฐานข้อมูลด้านกฎหมายแยกเป็นหมวด ๆ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายภาษี กฎหมายของ UN Legal classic วารสารด้านกฎหมาย